Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Фотокопија од трите квартални извештаи за 2010 година, согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии, доставени до Министерството за финансии, Државниот завод за ревизија, Управата за јавни приходи.

Барање