Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 02

Колку редовни, а колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања) се реализирани во Судот во периодот од 01 јануари 2010 година до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор

Ве известуваме дека во Основниот суд Штип во овој период имало 2 вработени- дактилографи преку Агенција за привремени вработувања од 25.03.2010 до 30.09.2020 година, а на 14.10.2010 година се вработени 2 дактилографи на неопределено работно време.