Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ!

28 Септември - Меѓународен ден на слободниот пристап до информациите од јавен карактер


63% од граѓаните не знаат дека постои Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, а само 6% поднеле барање за слободен пристап до информациите*

НО 83% сметаат дека е важно постоењето на овој Закон, односно дека преку него е можно да излезат на виделина проблемите и аномалиите во работењето на институциите*

ЗАТОА ДА ГО КОРИСТИМЕ СВОЕТО ПРАВО ДА ЗНАЕМЕ!!!28 септември (денот „Имам право да знам“) е Меѓународен ден за слободен пристап до информациите од јавен карактер. По тој повед, Фондацијата Институт отворено општество – Македонија ги потсетува граѓаните на нивното уставно и законско право за пристап до информации од јавен карактер, како ефикасен инструмент за обезбедување на јавност и отчетност во работата на државните власти.

Во Република Македонија, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се применува од 1 септември 2006 година. Согласно Законот, СЕКОЈ може да се јави како барател на информација од јавен карактер.

Имателите на информации (органите на државната власт, локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи и служби и правните и физички лица што вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес) се должни да Ви достават одговор на барањето веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена, односно 40 дена доколку имателот навремено Ве извести дека му е потребно дополнително време за да Ви ја достави информацијата.

Ако барањето Ви е одбиено или сте незадоволни од добиениот одговор, имате право да поднесете жалба до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Во рок од 30 дена по доставувањето на решението на Комисијата, имате право против него да поведете управен спор.

За повеќе информации посетете ја web страната www.spinfo.org.mk или јавете се на бесплатната телефонска линија 0800-44-222**

*податоци од истражувањето спроведено од страна на Институтот отворено општество – Македонија, во периодот јануари-февруари 2009 година. Податоците од истражувањето во целост се достапни на web-страните : www.soros.org.mk и www.spinfo.org.mk

**одржувана од Македонското здружение на млади правници, поддржано од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија

Истражување на јавното мислење за примената на законот за слободен пристап во РМ (.pdf 870KB)