Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

СООПШТЕНИЕ

ВЛАДАТА ТВРДИ ДЕКА ГО НЕМА ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ!?

Македонското здружение на млади правници и Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), месечно Ве информираат за состојбата со остварувањето на првото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, во рамките на проектот „Слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Владата која е еден од потписниците на Договорот за продажба на Македонски телкомуникации, во одговорот на барањето за слободен пристап до Договорот, од страна на Македонското здружение на млади правници и ФИООМ, тврди дека не располага со овој Договор.

Несватливо е како Владата, која Договорот го потпишуваше пред македонската јавност, вели дека не го поседува овој важен документ. Дали зад ваквиот одговор на Владата, всушност се крие некој друг мотив или пак, интерес на другата договорна страна останува отворено прашање за јавноста.

Уште поголем апсурд е наклонетоста на „независната“ Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кон Владата и нејзината верба дека Владата навистина не располага со Договорот. Се прашуваме дали Комисијата, која треба да ги штити граѓаните во остварувањето на нивното право, си дозволува да биде надитрена од Владата?

Дали Комисијата во истиот момент заборави на член 18 од Законот за слободен пристап, за чие доследно спроведување е надлежна да се грижи, па заборави да ја задолжи Владата, барањето веднаш да го препрати до вистинскиот имател. Дали Комисијата се плаши или не смее да постапува спротивно на интересите на Владата? Се поставува прашањето доколку Владата како продавач не располага со Договорот, кој е тој орган или институција што располага со Договорот?

Ваквото постапување на Владата и на Комисијата, создава само сомнеж и недоверба на граѓаните во нивното работење и транспарентноста, како и во остварување на целите заради кои е донесен Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.