Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Месечен извештај

За состојбите при имплементирањето на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер

             

Пет локални невладини организации поднесоа 106 барања за слободен пристап до информациите во текот на месеците септември и октомври. На 56 барања имателите на информации доставија одговор, што значи ја потврдуваат праксата дека значителен број барања имателите не ги третираат, односно на приближно 50% од поднесените барања, администрацијата молчи. Како резултат на ова, заинтересираните невладини организации преку адвокатите од Македонското здружение на млади правници поднесоа 29 жалби до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.