Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Европска конвенција за пристап до службени документи

Доколку нацртот се усвои во сегашната форма, Европската конвенција за пристап до службени документи ќе легитимизира законодавство на кое му недостасуваат важни мерки за безбедност коишто во моментов можат да се најдат во голем број национални закони за пристап до информации со што се занемарува огромниот напредок направен во последните години, реализиран и во Република Македонија.

Нацрт Конвенцијата соддржи три сериозни проблеми:

1. Неуспехот службените документи во посед на законодавните тела да ги вклучи во рамките на задолжителниот опфат на договорот;
2. Неуспехот службени документи во посед на физички и правни лица додека извршуваат јавни функции да ги вклучи во рамките на задолжителниот опфат на договорот;
3. Неуспехот да специфицира одредени основни категории на службени документи, како оние коишто содржат финансиски или информации за набавка, што мора проактивно да се објавуваат.

Потпишете ја петицијата против Нацрт-конвенцијата за пристап до официјални документи на Советот на Европа