Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 01

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор | Жалба | Одговор

Одговор на барање

Општина Теарце ве информира дека преку Агенцијата за привремени вработувања „АПВ Виргина 2 – Гостивар“ има 7 вработени. Исто така, општина Теарце ве информира дека во општинска администрација има вработени 16 државни службеници и 3 вработени врз основа на Законот за работни односи, односно има 19 редовни вработени.

Жалба

Во одговорот (известието), Имателот не дава соодветен одговор односно пристап до бараната информација.

Одговор на барање