Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Втора и трета работна средба за подобрување на имплементација на трите закони

На 10 и 11 јули 2007 година со почеток во 10:00 часот беа организирани втората и третата работна средба на тема: Подобрување на имплементацијата и примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Законот за безбедност на клацифицирани информации и Законот за заштита на личните податоци.

Целна група на втората средба беа медиумите од чие директно учествуво во дискусиите се очекуваше да придонесат во размена на искуствата во врска со евентуалните проблеми и прашања кои произлегуваат од праксата. На третата средба беа поканети претставници од банките, осигурителните компании, операторите за фиксна и мобилна телефонија, интернет и каблеските провајдери, на која акцентот беше ставен на приватноста и политиките за приватност.

На средбите свои излагања имаа:
►Маријана Марушиќ, Дирекција за заштита на личните податоци , Директор;
►Лидија Костовска, Дирекција за безбедност на класифицирани информации, Директор;
►Јанко Николовски, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информаци од јавен карактер, Претседател;
►Олга Пешева, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информаци од јавен карактер, член;
►проф. д-р Борче Давитковски, Правен факултет, Скопје;
►доц. д-р Ана Павловска Данева, Правен факултет, Скопје;
►Филип Стојановски, фондација Метаморфозис и
►Данче Даниловска, фондација Институт отворено општество - Мaкедонија.

Организатори и поддржувачи на средбата беа: фондацијата Инститит отворено општество – Македонија и фондацијата Метаморфозис, а во соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информаци од јавен карактер, Дирекцијата за заштита на личните податоци и Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации.