Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 09

Договорот на Министерството за давање под наем на боениот базен во општина Аеродром.

Известие по барање | Жалба | Барање | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Известие по барање

Жалба

Имателот на информации од јавен карактер – Министерството за одбрана погрешно го применил материјалното право кога го одбил барањето за пристап до наведениот одговор.

Барање

Бидејќи од поднесувањето на жалбата до денес, ниту е постапено по истата, ниту пак имаме добиено некаков одгоор од Ваша страна, а како се поминати повеќе од законски предвидените 15 дена за постапување по жалбата, согласон Вашите законски овластувања ВЕ МОЛИМЕ во рок од 7 дена од приемот наова барање да одлучите по поднесената жалба, бидејќи во спротивно ќе бидеме принудени да постапиме согласно Законот за управи спорови и да поднесеме тужба за поведување управен спор, со што би Ве изложиле на непотребни трошоци.

Решение на Комисијата

Жалбата по предметот Барањ за пристап до информација од јавен карактер до Министерството за одбрана на РМ се уважува и предметот се враќа на повторно постапување на првостепениот орган.

Одговор на барање