Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 08

Колку и кои објекти (касарни) Министерството ги има отстапено на користење или предадено во сопственост на други?

Жалба | Ургенција | Одговор на барање | Барање информација | Известување | Известување на Комисијата

Жалба

И покрај фактот дека се работи за информација од јавен карактер до која е дозволен слободен пристап, имателот на информацијата, во законски предвидениот рок не му овозможил на барателот пристап до истата и не му доставил решение, поради што се смета дека барањето на барателот е одбиено, а со тоа во целост се исполнети законските услови за поднесување на оваа жалба.

Ургенција

Одговор на барање

Во моментот касарната Ѓорче Петров со Одлука на Владата на РМ правото на користење му е отстапено на МВР, како и други делови – објекти од касарните Гоце Делчев и Илинден на органи на државната управа или други лица.

Барање на информација од јавен карактер

Известување

Министерството ја има извршено својата обврска во целост за што Ви доставуваме копија од актот, Известие по барање како и копија од ковертот со кој се докажува доставата на истиот.

Известување на Комисијата за заштита на правото

Испратениот акт нема уредна достава, па од тие причини именуваниот поднел жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Министерството за одбрана прави напори актот каде се содржи одговорот на поставеното прашање уредно да го достави до барателот.