Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 07

Листа на информации од јавен карактер.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Жалба

Иако од поднесувањето на барањето се поминати 30 дена имателот на информацијата ниту му ја доставил бараната информација на барателот ниту пак донел формално Решение

Ургенција до Комисијата

Решение на Комисијата

Жалбата изјавена против Министерството за одбрана, по предмет барање до пристап до информација од јавен карактер се уважува и се задолжува Министерството до барателот да ја достави бараната информација.

Одговор на барање