Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 06

Стратешки план на Министерството за одбрана на 2007 година.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Жалба

Со оглед на фактот што Министерството како првостепен орган, во случајов имател на бараната информација не донело формално решение во законски предвидениот рок од 30 дена, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се смета дека барањето на барателот на информацијата е одбиено по што истиот има право да поднесе жалба.

Ургенција за постапување по предмет

Решение на Комисијата

Жалбата по предметот барање за пристап до информација од јавен карактер до Министерството за одбрана на РМ СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување на првостепениот орган.