Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 06

Колку станови за времено користење во домовите за живеење на корисници на пензии се користеле во 2006 а колку во 2007, и колку е месечен надомест?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Согласно „Зaконот за стопанисување со станбениот и деловниот простор на РМ“ и Законот за домување со кои се уредува делокругот на работењето на ЈПССДП на РМ, не предвидува стопанисување со становите кои се предмет на Вашиот интерес.