Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 05

Колку средства се собрани во 2007 год. од издавање на деловни простори во Скопје, а се во сопственост на Јавното претпријатие?

Барање | Решение за одбивање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Решение за одбивање на пристап до информации

Барањето на барателот се одбива.

Жалба

Поради молчење на администрација.

Ургенција

За одлучување по жалба заради молчење на администрација.

Решение на Комисијата за заштита на правото

Жалбата се одбива како неоснована.