Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Случај 06

Дали во општината постои орган тело или инокосен орган во чија надлежност спаѓа проблематиката на образованието во општина Штип. Дали тој ги распределува дотациите добиени од централната власт до средните издвојува с-ва за училиш. Доколку одвојува колкава е сумата?

Барање | Одговор на барање

Одговор на барање

Оваа година Општината Штип издвоила 2.000.000 денари. Исто така учествува со висина од 10% во секој проект донација од фондации кои училиштата ги добиваат преку проекти.